QUINOA MONITOR

Organisaties van nu zien medewerkers als belangrijkste kapitaal. Deze medewerkers bepalen in grote mate de waarde die de organisatie levert aan haar klanten. Daarbij is het optimaal benutten van de aanwezige capaciteiten van medewerkers essentieel. De mate van succes hangt af van hoe de organisatie is ingericht. De inrichting bepaalt op haar beurt de mate waarin medewerkers de kwaliteit van arbeid ervaren. En de ervaren kwaliteit van arbeid beïnvloedt weer het dagelijks functioneren van de medewerkers. 

 

 

Waarom kwaliteit van arbeid?

Moderne organisaties opereren in een dynamische en veeleisende omgeving die continu verandert. Het is daarom belangrijk om te investeren in de medewerkers als zijnde het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Het zijn de medewerkers die uitvoering geven aan het primaire proces. Het is daarom van belang dat zij worden ondersteund zodanig dat zij een optimale kwaliteit van arbeid ervaren. Kwaliteit van arbeid hangt voor een belangrijk deel samen met de organisatie van het werk. Het is belangrijk om het werk zo in te richten dat medewerkers enerzijds voldoende uitdaging en leermogelijkheden hebben, en anderzijds de risico's op stress worden geminimaliseerd. Stress wordt niet veroorzaakt door problemen zelf op te lossen. De kunst is om het werk zo te organiseren dat er sprake is van een hoge mate van regelcapaciteit in combinatie met hoge taakvereisten. Dan ontstaat uitdagend werk met een hoge kwaliteit van arbeid. 

 

Organisaties voeren veelal nog traditioneel medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uit. De effectiviteit van traditioneel MTO wordt echter sterk in twijfel getrokken. Uit onderzoek blijkt dat 70 tot 80% van de medewerkers onveranderlijk tevreden is en 20 tot 30% ontevreden, onafhankelijk van de aard en organisatie van het werk. Na een verandering in de organisatie zie je hoogstens een tijdelijke toename of afname van de arbeidssatisfactie, waarna de score echter weer naar de 70 tot 80% beweegt. Traditioneel MTO zegt derhalve vooral iets over het aanpassingsvermogen van mensen: mensen zijn geneigd zich aan te passen aan de omstandigheden in hun werk. Ze 'leren' tevreden te zijn met wat ze hebben. Dit zegt echter niets over de kwaliteit van arbeid. De organisatie en de inhoud van het werk gelden, in tegenstelling tot arbeidssatisfactie, als meer directere indicatoren om de gezondheid van de organisatie te meten vanuit het perspectief van de medewerkers. 

 

Waarom persoonlijk leiderschap?

Naast kwaliteit van arbeid brengt de Quinoa Monitor persoonlijk leiderschap in de organisatie in kaart. Persoonlijk leiderschap komt tot uitdrukking in de beleving en gezondheid van medewerkers, de mate waarin zij eigen verantwoordelijkheid en initiatief tonen, en de samenwerking met collega's. Medewerkers die over persoonlijk leiderschap beschikken, kunnen een voorbeeld en een hefboom zijn voor verandering. 

 

De Quinoa Monitor in de praktijk

Kiest u voor de Quinoa Monitor, dan kiest u voor het investeren in uw medewerkers. De Quinoa Monitor omvat geen lange en tijdrovende vragenlijst. Aan de hand van slechts 12 stellingen krijgt u inzicht in de ervaren kwaliteit van arbeid en het persoonlijk leiderschap van uw medewerkers. Na iedere meting ontvangt u, op basis van een analyse op maat, een rapportage waaruit de gezondheid van uw organisatie blijkt. Aan de hand hiervan helpen wij u graag verder om de gezondheid van uw organisatie te verbeteren. Gezamenlijk stellen we een actieplan op en brengen we de acties tot uitvoering. Na enige tijd kunnen een of meerdere vervolgmetingen worden verricht om de (tussentijdse) resultaten in beeld te brengen. Zo werkt u samen met uw medewerkers en met ons aan de continu verbetering van uw organisatie!